Home / Activities / News / กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตผภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2561

กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตผภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2561

Slide1

ประกาศ!!

รับสมัครวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตผภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางปี 2561
เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.. 2561 (รับจำนวนจำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://mat.sci.ku.ac.th/rubber/