Home / Activities / Event / โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปี 2559

โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปี 2559

ประกาศ!!

รับสมัครวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ

ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mat.sci.ku.ac.th/rubber/